ZIZAK

erb zizak

Obsah tejto stránky je vhodný len pre osoby staršie ako 18 rokov.

Pokračovať

{{cartPrice | euro }}
zizak logo zizak logo
  Nákup Objednávka Informácie Kontakt
×

{{alert.title}}

{{alert.msg}}

×

{{message.title}}

{{message.msg}}

×
{{alert2.title}}
{{alert2.subtitle}}

{{alert2.msg}}

{{item.title1}} {{item.title2}}
{{item.qty}} ks x {{item.price | euro}} =
{{ (item.price * item.qty) | euro}}
Doprava
 
{{shipFee | euro}}
 
Nakúpte ešte za {{freeShipPrice-cartPrice+shipFee | euro}} a budete mať dopravu zdarma.  
{{cartPrice | euro}}
 Nákup
Objednávka 
Filter: {{findItem}}Produkty: {{showData.length}}

{{item.title_sk | uppercase}}

Podrobnosti

Druh: {{item.type_}}

Zloženie: {{item.content}}

kosher logo
Tento produkt získal certifikát "košer parve".
medal2017 logo
Tento produkt získal bronzovú medailu na súťaži NEW YORK WORLD COMPETITION 2017.
Objem {{item.title2}}
Objem 
ZIZAK s.r.o.

Dodacia adresa

Adresa, na ktorú Vám doručíme tovar
Meno a priezvisko: * Adresa: * Mesto: * PSČ: * Telefón: * Email: *

Fakturačná adresa (ak je iná ako dodacia)
Názov spoločnosti: Fakturačná adresa: Mesto: PSČ: IČO: DIČ: IČ DPH:

Objednávka

{{item.title1}} {{item.title2}}
{{item.qty}} ks x {{item.price | euro}} =
{{ (item.price * item.qty) | euro}}
Doprava
 
{{shipFee | euro}}
 
Nakúpte ešte za {{freeShipPrice-cartPrice+shipFee | euro}} a budete mať dopravu zdarma.  
{{cartPrice | euro}}
Platba:
Odberateľ: {{client.name}}, {{client.address}}, {{client.zip}} {{client.city}}
Faktúra: {{invoice.name}}, {{invoice.address}}, {{invoice.zip}} {{invoice.city}}
IČO: {{invoice.ico}}, DIČ: {{invoice.dic}}, IČ DPH: {{invoice.icdph}}
Kontakt: {{client.phone}} {{client.email}}
 Nákup
Potvrdiť 

Kontakt

Office

Tel.: 0911 983 547, Email: office@zizak.sk


Sídlo firmy

Zizak, s.r.o., Jilemnického 646/29, 058 01 POPRAD
zapísaná v OR OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.:14759/P


Fakturačná adresa

Zizak, s.r.o., Jilemnického 646/29, 058 01 POPRAD
IČO: 36 491 837, IČ DPH: SK2021870433


Orgán dozoru a dohľadu:
Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava - Ružinov

Prepravné podmienky

Zasielame konečným spotrebiteľom v rámci Slovenska:

Dopravu na území SLOVENSKEJ REPUBLIKY zabezpečuje spoločnosť Zizak, s.r.o., Jilemnického 646/29, 058 01 Poprad prostredníctvom kuriéra (Slovenská pošta, REMAX, DPD, TNT, vlastná doprava a pod.). Zaslanie tovaru prostredníctvom kuriéra je jeden z najrýchlejší spôsobov, ako prebrať tovar. Celý proces prebieha následovne:

Po obdržaní platby (v prípade platby na faktúru) od zákazníka za tovar príp. balné a dopravné je objednaný tovar expedovaný a vyzdvihnutý kuriérom a doručený priamo na zákazníkom zadanú adresu, najneskôr do 48 hodín od expedície. Pri objednávke do 50,00 EUR zákazník hradí paušálny poplatok vo výške 4,50 EUR s DPH za balné a prepravu spolu s objednaným tovarom. Pri objednávke nad 50,00 EUR dostáva zákazník bonus - balné a dopravné neúčtujeme (platí pre SR).

Platobné podmienky

Spôsoby platby: v našom online obchode je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • DOBIERKA - Zákazník zaplatí za tovar pri jeho prevzatí.

 • PLATBA PREVODOM - Po potvrdení prijatia objednávky Vám zašleme predfaktúru na Váš e-mail.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dátum narodenia , číslo telefónu, mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a dalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho a platby za tovar, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

2. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (dalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Tieto osobné údaje predávajúci uchováva po dobu 24 mesiacov, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov sprostredkovateľom do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru a za účelom uzatvorenia splátkového kalendára. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Predávajúci nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, ked je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavat výlučne na účely uvedené v bode 1.,2. a 3. týchto podmienok.

5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, vo všeobecne zrozumitelnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný b) identifikačné údaje sprostredkovateľa, to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podla § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov, d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podla § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi mu aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá, a upovedomí ho o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje, - tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté - okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené - formu zverejnenia, ak majú byt osobné údaje zverejnené - tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 2. tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumitelnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

8. Právo kupujúceho podľa bodu 7. bodu 4 a 5 tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

9. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na úcely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

10. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byt v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre jeho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podla ods. 19. tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpecenie oprávnených záujmov kupujúceho.

12. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadost sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byt zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho, kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu, u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadost alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

13. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

14. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

15. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mal podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

16. Žiadosť kupujúceho podťa ods. 7. bodu 1 až 3, 5 až 8 tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov a ods. 9. až 11. tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov vybaví predávajúci bezplatne.

17. Žiadosť kupujúceho podla ods. 7. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podla odsekov 16. a 17. tohto Prehlásenia o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

19. Obmedzenie práv kupujúceho podla ods. 8. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

20. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Slovenská pošta, a.s. Sidlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. c. 803/S

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – zákazníci

Týmto ako kupujúci udeľujem súhlas podla § 11 zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu podla bodu 8.1 Obchodných podmienok spoločnosťou Zizak, s.r.o., so sídlom Jilemnického 646/29, 058 01 POPRAD IČO: 36 491 837

Ako kupujúci som si vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy som oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou.

Ako kupujúci prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.zizak.eu

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.zizak.eu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing

Týmto udeľujem súhlas podla § 11 zákona c. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou Zizak, s.r.o., so sídlom Jilemnického 646/29, 058 01 POPRAD Slovakia, IČO: 36 491 837 na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám.

Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Všeobecné obchodné podmienky

Nákup prostredníctvom internetového obchodu www.zizak.eu/eshop môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že budú dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP). Objednaním destilátov alebo liehovín dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

Zizak, s.r.o.
Jilemnického 646/29
058 01 Poprad
IČO: 36491837
DIČ: 2021870433
IČ DPH: SK2021870433
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo. 14759/P
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN kód: SK95 0200 0000 0032 4886 0753
SVIFT: SUBASKBX

Kupujúci:

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou destilátov alebo liehovín vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. Pri fyzických osobách je však podmienkou nákupu tovaru, ktorým je akýkoľvek alkoholický nápoj, dosiahnutie veku fyzickej osoby minimálne 18 rokov.

Tovar:

Produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.zizak.sk

1. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu www.zizak.sk

Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode. Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci informáciu o objednávke. Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.

Objednávka tovaru musí obsahovať:

meno a priezvisko kupujúceho
kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)•
telefónne číslo a email
presný názov tovaru
počet kusov, z každej položky tovaru
spôsob úhrady za tovar (dobierka, v hotovosti, platba kartou)
spôsob prepravy a prevzatia tovaru (kuriérska služba, osobný odber)
objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

2. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
Pri prevzatí tovaru:
dobierkou kuriérovi alebo osobne
platobnou kartou pri potvrdení objednávky

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia pre nákup v internetovom obchode www.zizak.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a dostupnosti tovaru.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

3. DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérska služba, osobný odber).V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota alebo sa aktuálne na sklade nenachádza, kupujúci bude upovedomený na tento fakt a môže sa rozhodnúť či na tovar počká, alebo objednávku stornuje.

Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách pri potvrdení objednávky telefonicky alebo emailom.

Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške, v akej sú uvedené pri objednávke tovaru na www.zizak.sk

4. VRÁTENIE TOVARU

 1. Odstúpenie od zmluvy je možné podľa § 7 zákona č.102/2014 (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete):

  má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 3 zákona č.102/2014

 2. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť dodávateľovi doručené do skončenia doby pre odstúpenie a dodávateľovi musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané.
 3. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na adresu odosielateľa, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, ktorú spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, v lehote 7 pracovných dní od doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim, alebo poštovou poukážkou, ak kupujúci neuvedie číslo účtu, resp. nemá otvorený bankový účet.
 4. V prípade, že kupujúci nesplní povinnosť uvedenú v bode 4b) týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu.

V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Tlačivo Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5. REKLAMÁCIE A SERVIS

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom a darčekom, ak bol k objednávke pribalený. Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet. Prepravné náklady na dodanie tovaru sa nevracajú.

Záručná doba na tovar je viditeľne vyznačená na obale každého produktu. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, pokiaľ možno v originálnom obale.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:

Ministerstvo hospodárstva SR - Ochrana spotrebiteľa:
http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov- clr/146956s
Zoznam registrovaných európskych centier:
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na nápravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a nápravu u výrobcu. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.

Účel spracovania osobných údajov

 • vystavenie daňového dokladu - faktúry, bloku z registračnej pokladne, v zmysle zákona
 • 222/2004Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.zizak.sk
 • evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.zizak.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
 • údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia

Kontaktné údaje:

 • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.
 • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiukomunikáciu so zákazníkom.
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • zákazník spoločnosti Zizak, s.r.o. Jilemnického 646/29 , 058 01 Poprad - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.
 • dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • likvidáciu jej osobných údajov.
 • všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Dňa 25.7.2016